Декларация за поверителност

 • Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.
 • Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.
 • Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.
 • Комплекс „Сън Гейт“ има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато същите се регистрират или направят резервация.
 • Информацията, чрез която Потребител на интернет страницата www.sungate.bg може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Потребителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от комплекс „Сън Гейт“ услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
 • Комплекс „Сън Гейт“ гарантира конфиденциалност на личните данни на своите Потребители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: 
  - установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане
  - издаване на фактура
  - помощ при полълване на резервация, ако не се справите сами 
  - информиране относно цени или услуги 
  - предоставяне на услуги и поддръжка 
  - известяване за нови услуги или продукти 
  - предоставяне на персонализирани промоционални оферти и др.
 • Комплекс "Сън Гейт“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез интернет страницата www.sungate.bg , освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
 • В резервационната форма, попълвана от Потребителя, са обозначени задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 • Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай комплекс „Сън Гейт“ има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
 • Комплекс „Сън Гейт“ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  - е получил изричното съгласие на Потребителя при резервацията или в по-късен момент
  - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
  - в други посочени в закона случаи. 

Съхранение на лични данни

Ще съхраним личните ви данни за период, който считаме за нужен, за да ви предоставяме услуги, да се съобразяваме с приложимите закони (включително законите за съхраняване на документи), да разрешаваме спорове с всяка страна и за да упражняваме дейността си. Всички лични данни, които съхраняваме са обект на това заявление за конфиденциалност.

Сигурност

Какви процедури по сигурността използваме за защита на личните ви данни?

Ние използваме разумни работни системи и процедури в защита на личните данни, които ни предоставяте. Освен това използваме процедури за сигурност и технически и физически ограничения на достъпа и използването на лична информация на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до личната информация в процеса на работата си.


created by SEO web design